CV de Grensülle

Carnavalsverein de Grensülle is opgericht in 1948 met het doel een eigen Vaalser carnavalscultuur te ontwikkelen, te onderhouden en te promoten.

Actuele gebeurtenissen:

Prinsenproclamatie 2022

Prinsenproclamatie 2022

Op 6 februari aanstaande vindt de Prinsenproclamatie 2022 plaats ?.
Middels een livestream zal de proclamatie om 14.00uur starten en komen we te weten wie de Prins en Kèngerprins va Vols worden en welke hoogheden hen zullen vergezellen.❓❔❓❔❓

https://vimeo.com/event/1795651
Zie voor de link ook op onze pagina: 'Actueel'

Een proclamatie die compleet anders zal zijn dan gebruikelijk vanwege de Coronamaatregelen. Hopelijk zal het uniek blijken. In elk geval is het bijzonder! Mis het dus zeker niet‼️

Vols Alaaf! ❤️?

Privacy Policy

CV de Grensülle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CV de Grensülle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden... Lees meer

Privacy Policy

CV de Grensülle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CV de Grensülle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn... Lees meer

Naar de Herrenzitsoeng zonder wachtrij?

Met korting gegarandeerd een kaartje voor de Herrezitsoeng scoren zonder in de rij te hoeven staan?
Meld je nu snel aan bij de Üllevrunde en voor een bijdrage van € 73,- per jaar (2021) ondersteun je niet
enkel de Völser carnaval, maar ontvang je tevens nog vele mooie andere kortingsacties.
En dat geheel zonder verdere verplichtingen natuurlijk.
Meer weten of aanmelden: stuur een mailtje naar ralf.schiffers@comservice.nl.

Üllevrunde zukke vrunde

Leif Jonge en Mèdsjere,

Vuur als Üllevrunde wille e bisje reklaam maache veur ozzer zaach.

Vuur zunt eng jroep va oonjeveer 65 mansluuj/vrouwluuj die oop der hengerjroonk de Grensülle finantsieëll ongersjtuutse dunt.
Vuur sjpreisje nit uvver jroeëse bedrèsj (€1 veur jeddes joar wat de Ülle besjtunt), evvel jeraat die zunt veur de Grensülle ezoeë wiesjtesj. Dursj uure beejdraach kunne vuur jeddes joar e sjun bedraach an der verain uvvermaache.

Wat dunt vuur angesj nog?
Beej alle zitsoenge hant vuur als Üllevrunde ummer eng zier sjun plaatsj, mieëtstens direk an de bühn.
Denkt uusj ens i: direk an de bühn óp de Herrensitzoeng, an enge eije dusj!
Óch broeche vuur nit in de rij tse sjtoa um entreekaate tse jelde.
Beej os... Lees meer

Hoofdbestuur

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Fred Counotte
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Elveroad

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Marc Creusen
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Kèngercarnaval

Voorzitter: Erik Schols
Secretaris: Mindy Kohnen
Penningmeesters: Tim Langohr

E-mailadres: kengercarnaval@grensulle.nl

Bestuur Auw Wiever Komitee

Voorzitster: Ketie Counotte
Penningmeester: Fred Counotte

Hoe het begon…

Een groep carnavalsvrienden, die zicht op de late avond van carnavalsmaandag 16 februari 1948 los maakte uit de woelige sfeer van muziek en carnavalspret in de plaatselijke lokaliteit, streek neer in de toen stille ruimten van Hotel "Excelsior". Hier werd de mogelijkheid om een carnavalsvereniging, met alle hieraan verbonden consequenties nuchter onder ogen gezien. Na een geanimeerde gedachtewisseling besloot men nog niet direct over te gaan tot een definitieve oprichting zonder zekerheid te hebben over bereidheid en voldoende personen om zitting te nemen in de Raad van Elf, de medewerking van de plaatselijke overheid en eventueel hieraan verbonden voorwaarden. Men was het er echter over eens dat dit de laatste carnavalsviering moest zijn zonder een Vaalser Carnavalsvereniging.Lees meer

Houw mé op de kis

Mit fastelovvend jeunt vuur wier eroes en zukke oos de sjunste vrauwluuj oes. Da wead jedroonke en da wead jelaat mit fastelovvend wead jezaat ......

Refreng

Houw mè op de kis, houw mè op de kis wenn et dreej daach fastelovvend is. Dreej daach wead zisj sjpas jemaat en a morje wead huuj nit jedaat. Houw mè op de kis, houw mè op de kis wenn et fastelovvend is.

Mit fastelovvend sjprengt wier oad en joonk oes loeter sjpas heej in der optsooch roonk.
Soejaar en joonkvrauw zet da leive maan
mit fastelovvend noen en daan

Refreng

Mit Eisjermitwoch is et wier jedoada derfs doe neurjens op de kis miee sjloa.
Mit Eisjermitwoch klinkt der letste sjreejder fastelovvend is vorbeej. Refreng

Tekst en moeziek: Joep Hermans

Wat welle vuur maache

Vuur hant atwier ens karneval et jeet atwier ens roonk. Vuur drinke bier en baldriaan en kuuse maansje moonk. Enne vremde dea oos toobe ziet, dea sjleet de heng inee, dat et zoejet jift, dat woos dea nit, dat vengste alleng mè hee

Refreng

Wat welle vuur maache, wat welle vuur daan?
Zoe is der VöIser en doa enderste nuus draan.
Et is en krankheet ja, die is oos aajeboare,
hat die disj eemoal mit der zak, bis doe verloare.
Et veult zisj herrlisj aa en et deed os joot,
et helt bis mitwoch aa, da is et voet ) 2 moal

En zeunt at wier die daach verbeej, da is et atwier pries.
Denn mansje VöIser hat va bier e paar daar noch der sj noep.
Dat is os VöIser jans ejaal, vuur wisse ja tsoemsjloes,
os krankheet die jeet... Lees meer

Maach diesj doch e bisje sjpas

Jeddes joar in der jannewaar vengt dat renne werrem aa.
Va zitsoeng hin, va zitsoeng heer, me huurt mè noch alaaf.
Et wead at wier tamtam jemaat, et is at werrem esoe wiet.
Dat zeunt de allersjunste daach va oos vastelovvendstsiet.
Doarum sjtel disj nit ezoe aa en sjtem mit oos noen aa .....

Refreng:

Maach disj doch e bisje sjpas et jeet jo um de vreujt, wennste ooch mansjmoal kommer has, ens laache hat jenge bereujt. De welt sjteet dreej daach op der kop, doarum deunt vuur wie die welt, vuur maache oos alleng mè sjpas, denn laache kost jee jeld. (2 moal)

Is et opens da at febrewaar, me wees et noch nit miee. Der optsooch jeet, dat is jeng vroar: mè mieetstens dursj der sjniee. Dat klaut oos evvel nit der moot, denn Ülle zeunt jo... Lees meer

Et kluksje

Joan isj dursj oos sjtedsje, da denk isj duks noa, va sjun auwts van vreujer, is veul nit miee doa. Doch mus vuur nit klaare, verbee is verbee isj wel et uusj zaare, jet sjuns hant vuur hee ....

Refreng

Wat klinkt soe fein, jenouw op de sekond, jedder hoaf - en jedder sjtond? Woa kunt dea sjunne klank, bee daar en naat eroes? Oes dat kluksje, in dat tuurmsje, op dat daar va os jemengdehoes. Oes dat kluksje, in dat tuurmsje, op dat daar va os jemengdehoes.

Ze deunt hee noe bouwe, modern en jenooch dat paast in os landsjaf, wie en voes oope ooch. Ze jaare mit bouwe, jans hoer en jans wiet, dat kluksje deed langsaam, dat kluksje hat tsiet.

Refreng

Tekst en moeziek: Lambeat Erven

Der Tiengelieng

Refreng:
Hast doe enge tiengelieng kenst doe tiengelienge hast doe jenge tiengelieng sjtees doe jet tse jrienge hast doe enge tiengelieng tiengelieng da mit hast doe jenge tiengelieng jeet dat leider nit Tiengelieng enz.

Der pap, de mam en ooch de kink die maache zisj paraat der sjelleboom, de dikke tsiem die weat werrem reng jemaat. Der opa veult nuus in der ruk et deet em nuus mie pieng isj haan et sjunste insjtroement en zengt da mit zie Trieng.

Refreng

Der Doeres woar enge risjtieje jong enne Doeemjroaf iesjte klas wenn hea mea oonzin maache koent hauw hea de jruutste spass. Mit Carnaval et peksje aa de kriebel ejen beng der Tiengelieng, zie insjtroement dat helt hea i jen heng.
Refreng:

(1994) TEKST EN MOEZIEK: HENNY CREMER
DE... Lees meer

Zeng mit oos

De Welt sjteet dreej daach op der kop en vuur zeunt mit doabeej de zur e van et jaantse joar die zeunt veur oos vorbeej. Den Vastelovvend viere, dat is veur oos jenoos dat jeunt vuur uusj noen liere droem zengt oes voller broos.

Refreng:

Kom zeng mit oos en sjpreng mit oos huuj is oos aal ejaal vuur VöIser zeunt wie jiddes joar jek mit Carneval. Drum zeng mit oos en sjpreng mit oos verjeis doch al dieng zorje kom zeng mit oos en sjpreng mit oos en waat doch nit bis morje.

Bis doe jroes of bis doe kleng dat is oos jaants ejaal de hooptzaach is doe vierst mit oos VöIser Carneval. Den Vastelovvend viere, dat is veur oos jenoos dat jeunt vuur uusj noen liere drum zengt oos voller broos.

Refreng

(1994) TEKST: G. BOSTEN MOEZJEK: TONSTUDIO A. KRAUSLees meer

VOLS PAKT OES

Vols hat noen al die joare jenge karneval jehat.
Alsof ze an et sjloffe woare, me kroar et risjtiesj zat.
Doch dis joar tseesj vuur jedderenge, dat vuur ooch vasteloavend hant.
Doarum deet alles zenge, sjprenge, als lustiesj volk is Vols bekant.

Refreng:

Vols pakt oes, jeet Vastelovvend viere.
Vuur losse os va jenge kommandiere.
Los komme wat da komme wilt,
doa maache vuur os nuus droes.
Den os parool, dat is en blieft - faldera - Vols pakt oes.

Wenn angere zisj verjunne, die jaanse vastelovvendtsiet,
da musse vuur dat zisjer kunne, weil humor in oos liet.
Drum lot um Joddeswil dat klaare, viert oose vastelovvend jot.
Zoedat ze oeswerts kenne zaare, die Völser jonge, die haant... Lees meer

Jardemarsj

Os prinsejarde marsjiere vol of nuttere jo ömmer evve sjtram.
Os prinsejarde zörje veur der nuudije tamtam.
Ze marsjiere en ze sjtunt jo ömmer paraat,
den os Völser prinsejarde is ene sjtaat, ja, ja, ja.
Os prinsejarde zörje veur der nuudije tamtam.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L.Erven

Der kloon (Aujoes)

Der vastelovvend is wier doa, et wead zisj wier verkleid.
Da sjtreuf isj misj jet jekkes aa, dat maat misj doch zo'n vreujd:
'n Boks, enne bolhod, rok mit sjlip, 'n naas, enne saxotoon.
Isj wees, isj ben wier orjenaal, isj ben d'r sjunste kloon.
Refrein:
Aujoes, Aujoes, doe brengs os veul vreujd.
Alles wal isj zenge wel, dat sjpeals doe op dieng treut.
Junt vuur in d'r jenzemarsj, hauwe vuur os aa disj vaas,
weil doe in d'r duster loofe kens mit dat lempsje op dieng naas.

Zoe is der enge indiaan, der anger polies.
Mieng vrauw die is tsiejeunerien, mienge pap dea is jardist.
Der cowboy Bill is ooch derbeej en isj, dat wees isj sjoon;
Isj wead et sjunste wat et jift, isj wead atwier der kloon.Lees meer

Maat uusj noe mea ristisj sjpass

le couplet:

Der carneval i Vols dea brengt plezier, da drinke vuur ooch menisj poetsje bier. Vuur zenge en vuur sjprenge daan bis in de naat, en weiter weat aa nuus jedaat.

Refreng:

En maat uusj noen mer risjtisj sjpass, al zut uur ooch nit jot beej kass. (2x)

2e couplet:

Mer zunt die daag disj nit noa der zin, da pak disj oop en jaank noa heem, of blief mea die dreej daag in et hoes, en hang jeng angere et sjaus eroes.

Refreng:

En maat uusj noen....

3e couplet:

Vuur zenge noen de allerletste sjtroof, der Prins va oos dae is famoos. Dem deunt vuur noe tsezame jrateliere en Vastelovvend viere.

(1995) TEKST EN MOEZIEK: FRANS JANSSEN
JROEP : DE NAASSE

De Joekskapel

1e couplet

Et jevve van die daag, da zitst disj alles mit. Da is disj alles jaants ejaal, en maansje Volser jek et oop de nerve kriet. En boesse op jen sjtroas, de joekskapel wier bloast.

Refreng:

Och wie sjun is doch de welt, wen de joekskapel wier sjpealt. Jeunt vuur wier mit veul alaaf, henger deun de sjtroas eraaf. Alle jekke, jroes en kleng, sprenge, zenge um deun hen, den oos joekskapel die sjpealt zoe sjun.

2e couplet

En komme wier de daag, de moeziek is jedoa. De treut en trommel i jepakt hat maansje Volser jek atwier der hals vol sjtoa. Bis dat heej i jen sjtroas, oos joekskapel wier bloast.

Refreag: Och wie sjun ....

(1995) TEKST EN MOEZIEK: JOEP BALTUS
DER VALLIS JROEP

Houw doch de moel

Ie couplet: Et is eng risjtisj duuster tsiet, wen me zisj hutij de Welt beziet. En sjtel disj veur et keum zoe wiet, vuur weure oozze moot noch kwiet.

Refreng: Houw doch de moel, mieng lekker moel, los oos noch e sjtunsje jóa. Houw doch de moel, mieng lekker moel, los oos noch e sjtunsje joa.

2e couplet: En wea da denkt oos féalt der mot, da laache vuur ens kot en jot. En haant vuur duks ooch jelt tse kot, Oos Volser féalt et nie aa mot.

Refreng: Houw doch de moel, mieng .......

3e couplet: Et leive weat me niemaals zat, weil dat doch zoe jet a ziesj hat. Wea dat niet jeleuft dern zaare vuur jelat, kom zeng mit oos op Volser platt.

Refreng: Houw doch de moel, mieng .....

Houw doch de moel mieng lekker moel, los oos noch e sjtunsje joa. Houw... Lees meer

Sjpass in et leave

Der enge wil dit en der angere dat doe moos et nog krieje of hastet jehat. T'is siravele en sjoefte, sjun is et jeld me jezoond zie is mie weat op dis welt

Refreng:

Drum deun wie de moeziek, de sjutse en de zenger die drinke en bloase en sjisse en zenge. Die zeunt nit tse misse, dat wisse vuur jot en rooffé alaaf enge toesj doa op.

Et ken doch zoe sjun zie, verjeis dat doch nit, al bas doe dieng zurresj en ooch die verdros. Wat ooch zal passiere, verluus noets der mot. den et kunt vrusj of sjpie al werrem. jot.

Refreng:

Zeng, laach in et leave zoe lang wie's doe kens maach spass en plezier den doe leafs doch me ens den morje is et tse spie, alles vorbeej want die kaants die kunt noets mie heij o; dis welt.

Refreng:

(1994) JROEP: "DE... Lees meer

Zoeleika

Refrein:
Zoeleika, Zoeleika oes d'r Orient.
Zoeleika, Zoeleika, wea disch eamoal kennt.
Zoeleika, Zoeleika, dea is in dieng mach.
Zoeleika, Zoeleika, oes doezend en eng nacht.

Isch joong dis joar op feriee, isch how dovveur jespaart.
Isch joong schjun mit d'r fliejer en kieket op de kaat.
Oppens joong hea at lande, i enge schjunne boag.
Isch kieket links, isch kieket reats, en weast doe wat isch zoag ?

Isch zoag doa in dat wuustenland e madsche joonk en schlank.
Dat doong veur misch ooch daantze, bis zoone-oogerjank.
't Wool misch losse blieve, en in d'r ehjestand.
Isch koeent dat nit, isch wool dat nit, isch wool werm noa mie land.

Noe zits isch heej tze dreume en denk a die schjun tziet.
Isch kriej... Lees meer

Wie et vruijer woar (Brusje)

Refrein:
Brusje, bros en brustersje, op die jow auw tsiet.
Brusje, bros en brustersje, die zunt vuur leider kwiet.
Brusje, bros en brustersje, dat is werklich sjaad.
Heuj vuur noch ens et klustersje, et zustersje, et kustersje.
Heuj vuur noch ens et klustersje, en ooch et patronaat.

Kling loewe, dat woar vruijjer klippe,
en hempder, dat woare sjlippe.
Ne stuiver, dat woar vruijjer 5 cents,
en poetes, dat woar vruijjer Sjwatse Frents.
E wes woar enne kammesoal,
koam der Hermans, da koam doa der Koal.

Heujkies, dat woar vruijjer flebbes,
Ne jemuutlije jong woar ene lebbes.
Piesele, dat woare prattele,
en dikke luuj, dat woare kwattele.
E dier, dat woar vruijjer e bies.
Koam der Sterck... Lees meer

Wieëtsjaf

Vuur maache ´n wieëtsjaf op, vuur maache ´n wieëtsjaf op,
dat is os letste ideaal.
Op d'r normale pries kunt enne opsjlaach drop.
Da nent me dat e besser lokaal.
Jeung vuur jedder boet i Vols mit enne bezuk veriere,
kuunt vuur an de vitsiej jleaser konsumiere.
Vitsiech of noch vofsiesj drop, dat is ejaal:
Wea de waal va lokaal, hat ooch de kwaal.

Tekst & muziek: J. Kern& Los Catastrofos

Wenn vuur u Vols wieer vastelovvend viere

Refreng:

Wenn vuur i Vols wieer vastelovvend viere,
da kenne vuur diesj ee dink jarandiere.
Jans Vols dat sjunkelt, hat de jruutste sjpass,
d'r Völser vastelovvend liet oos a je hats.

Leufs doe durresj Vols en wils diesj amusiere,
i jeddes wieetschaf kennst doe dat probiere.
Doa vings doe Sjtimmoeng, Moesiek en Humor.
Zoe vier vuur vastelovvend jeddes joar.

Komm mer erree en loss diesj uvvertsuuje,
maach mit oos mit, vuur deunt diesj nit beluuje.
Heej kriest doe sjpass en sjtees doe nit alling.
Ja dat is carnaval beej oos an de Dreej Sjteng.

Zoe jeet dat jeddes joar heej in dat sjtädsje.
D'rum zinge vuur diesj heej noen ooch dis lidsje.
Maach mit oos mit en sjtimm da noch ens aa,
Oos... Lees meer

Wenn et klinkt, wenn me drinkt

Refreng:

Wenn et klinkt, wenn me drinkt, wenn me kuusse deet,
mit e Völser medsje zisj ameziere deet,
wenn me sjoenkelt, wenn me danst, wenn me laat,
hant de Uule os d'r karneval heej braat.

Kiekt me ezoee um zisj erum, et leave is doch jot. Der moeede is jò wie verkleit et wead at werrem kot. Da denkt me duks jò noa, is karneval al doa?

Refreng:

De Punkers hant de haore voet, in et medde alles sjtroef. Der Karl leuft heej als Astronaut, demm fealt vielleisj eng sjroef. Da is Karneval jans kloar, i Vols et jaanse joar.

Refreng:

(1984) Tekst en moeziek: P. Cruzen

Wenn et i plaatsj va wasser

Wen et i plaatsj va wasser noen ens bier deug reane,
wunsjete vuur os jeddere daag ne wolkebroch.
Broechete niemaals mië en wiëtsjaf tse betreane,
den vuur heuje alle daag ooch bier jenoch.
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroes jlaas,
vuur leusse-n-et reane, wat wöete vuur naas !
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroes jlaas,
vuur leusse-n-et reane, wat wöete vuur naas !

Tekst: ? - muziek: ?
L.Erven

Wenn d’r Toni

Toni, Toni, trek doch noch ens draa.
Da is de sjtimmoeng doa, en da waggelt ooch d'r zaal.
Toni, wenn doe kwetsjbuul sjpeals,
en da wees isj wat misj hat jefealt.

Tekst en moeziek: J. Baltus & Vallisjroep

D’r wau-wau

Isj kriej jee ooch mieë tsow, de jaanse naat.
Der nobber hat zieng vrauw, e hungsje mitjebraat.
Dea vrist enne kilo Chappi en et naats maat hea sjandaal.
Dat kost misj al mieng nerve, der nobber e kapitaal.

Refreng:

Jaank mit d'r moeede, junge, dat maat sjpas.
Sjaf disj doch 'ne wauwau aa, wens-doe noch jenge has.
'ne Jroeesse of 'ne klenge, mit of oane ras.
Sjaf disi doch 'ne wauwau aa, wens-doe noch jenge has.

Wat liet doa op der ek? Wat is passiert?
Der nobber en der hoonk, die haant en sjtond sjpatsiert.
Der hoonk hat jet verloore, wat hem kwealet i je lief.
Dat mos dat dier noch liere, dat deet me i jen zief.

Refreng:

(1978) Tekst & muziek: Hubert Rennericken & H.Deitz
W. Merx

Wat zouwe vuur paasse

Wat zouwe vuur noen at joa paasse,
zoe joonk kom vuur nit mie beejee.
Vuur losse jee jraas drövver waasse,
en krieje-n-os da mè noch ee.
Dröm jef os noch jet van et beitste,
e drupsje, e helt of e sjoes,
da drink vuur et allerveurleitste,
en noa dat, da maache vuur sjloes.

Wasser, wasser

Op-en-ziej, doa zunt de renner, op-en-ziej, d'r Joep liet veur.
Doping hat d'r Joep nit nuudisj, den hea is mer amateur.
Hea ken fietse op 'n botteram mit zeem of leaverwoasj.
Mer wat is hea an et kuume, ozze erme Joep hat doasj.

Wasser, wasser, wen et me naas is.
Maat nuus oes of et 'ne emmer of en vaas is.
Denn veur e sjluuksje of enne sjloek val isj disj um d'r haIs.
Wasser, wasser, isj ben va Vols.

Tekst en moeziek: H. Deitz

Vuur maache waal olé

Isj vaar nit mit mie Liza noa Pisa, noa Pisa
Isj vaar nit mit mie Alma noa Palma, noa Palma
Isj vaar nit mit mie Greta noa Kreta, noa Kreta
Isj vaar ooch mit mie Tien, dis joar nit noa Berlin

Refreng:
Mè vuur maache waal olé en vuur maache olala
En vuur daanse ooch d'r Chachacha
En vuur zaare zoe noen zing
En vuur zinge zonne song
Beej oos heem op d'r balkong

Isj vaar nit mit mie Tina noa China, noa China
Isj vaar nit mit mie Philly noa Chili, noa Chili
Isj vaar nit mit mie Anja noa Spanja, noa Spanja
Isj vaar ooch mit mie Mien, dis joar nit noa de Kriem
Refreng:

Isj vaar nit mit mie hoelda, noa Fulda, noa Fulda
Isj vaar nit mit mie Olja, noa de Wolja, noa de Wolja
Isj vaar nit... Lees meer

Völser vastelovvend (oad en joonk)

Vuur Völser zeunt dezelfde, zoe dursj et joar dat moot,
mit der ellefde in der ellefde, jeet oos jet in et blood.
Da vengt jet an et kriebele, dat is der Völser aat,
en ooch jet an et wiebele bis Eisjermittwoch naat.
Ooch kriej ver daan et tsoeke i jen heng,
doa nutse oos jeng piele van der Scheng.

Refrein:
Oad en joonk, jroees of kleng, jong of medsje,
viere Vastelovvend in os Völser sjtedsje.
Da wead jesjoenkelt en da wead zisj ee jetsopt.
'ne Vremde, dea os ziet, dea zet: die zunt beklopt.
Dat is nit sjleem, denn vuur junt durresj mit alaaf.
Noa eisjermitwoch, noa eisjermitwoch,
noa eisjermitwoch is dat werrem van os aaf.

(1979) Tekst & muziek: Lambeat Erven

Vuur junt nit noa je bed

Vuur junt nit noa je bed, vuur welle blieve.
Vuur venge-n-et veul tse net, vuur hant noch sjieve.
Vuur zunt i sjtimmoeng noe, vuur hant noch mot.
Vuur junt nit noa je bed, vuur venge-n-et jot !

Tekst: ? - muziek: ?
L. Erven

Artiesten

Vaals kent vele carnavalsartiesten: in deze collage zijn foto's van de bekendste en beroemdste te zien.

Völser sjtools

Joonk va joare is d'r Völser, hat et laache jauw jeliert.
In de bluij jo va zie leave, hat et zenge at probiert.

Refreng:

Isj ben jo zoe sjlools enne Völser tse ziee,
denn isj deel al mieng sjpas, al mieng vreujd en mie leed.
Isj ben jo zoe sjlools enne Völser Ise ziee,
denn mie hals klopt veur Vols noch ummer miee.

In dat sjtedsje ben isj jeboore an der rank van der sjunne busj. Heej han isj mie hats verloore, heej voong isj mie jans jeluk.

Refreng:

Wead isj sjpieder daan ooch auwerzaach mie Vols veur joot adiee
en isj kiek da van doa ovveop die anger VöIser nier.

Refreng:

(1986)Tekst en moeziek: Klaus Vanweersch

Vinsterbank

Beej os op de vinsterbank, woa ketsjere sjmoeze,
doa zenge die sjtondelank, va liebe krank, d'r katsezank.
Beej os op de vinsterbank, doa wead jemiauwt.
Doa hat ooch d'r kater zoe mansje meim jekrauwt.

Tekst & muziek: J. Hermans& Haane

Veul tse muij

Leits, doe koam vuur op ene ovvend ens de Kerchsjtroas eraaf,
et woar ne tsemmelije wink en dea hot, dea vloog os aaf.
Vuur nit henger dea hot jeloofe, den et woar alsof ich et zoog:
Vuur waadete bis der wink ziech driënet en dea hot wier noa os vloog ...
... den veur tse loofe zunt vuur veul tse muij.

Vuur looge op en bank tse sjloffe, den et weer woar tsemlich weerm,
maachet os die enge waach mit e pakketsje onger jen eerm:
Heej hat uur ne jölde, draacht mich dat pakket bis in dat hoes.
Leive heer, draacht uuch dat zelver, den vuur sjloffe os ens oes ...
... den veur tse draare zunt vuur veul tse muij.

Leits, doe moet vuur noa e fes, ich jleuf et woar zoejaar en doof,
wie vuur os der kraag aadoonge, verluuzete vuur... Lees meer

Triptroplala

Wen de mam de poete sjtel wilt haan,jelt ze lollies van der ijsco-maan.
Da zunt ze ruijich, sjtel en braaf,en de mam, die zengt de trap eraaf:

Refreng:

Trip-trop-lala, trip-trop-lala,alles wilt huuj enge lollie haa.
Nit alleng de kenger huuj,sjnuutse dunt ooch jroesse luuj.
Trip-trop-lala, trip-trop-lala,alles wilt huuj enge lollie haa.

Wen de mam noen wier e kengsje kriet,weat der ijsco-maan zieng lollies kwiet.
Doch ooch dea iesmaan hat zie leed,weil de mam die lollies poeffe deet.

Refreng:

1954: Tekst & muziek: J. Hermans
't Hanetrio

Vastelovvend viere

Wilst doe vastelovvend viere, koom op Vols op-aa.
Heej ken vuur disj alles liere, kiek et disj ens risjtiesj aa.
Dreej daach wead beej os jesjpronge, dreej daach wead jelaat,
de sjunste idsjere jezonge en sjpas jemaat bis medde in de naat.

Tekst en moeziek: J. Baltus & Vallisjroep

Der soepersjteer (Frensje)

Doa kunt wier der Frens, uvveraal klinkt dea sjreej.
Der Frens is wier heej, der Frens is wier heej.
De vrouwluuj, die sjwerme wie wespe noen roonk,
en sjpitse der moonk, en sjpitse der moonk.
Zoejaar maansje oma, die laat, die hat i zisj jedaat.

Refreng:

Frensje, ach Frensje, doe bis soepersjteer,
nit alleng de medsjere, ooch hun mammas hant disj jeer.
Frensje, ach Frensje, auwe Don-Juan,
wats doe huuj et Paula sjenks, kriet morje et Susan.

Der Frens oes de disco, is sexie en hiep,
en loestije tiep, en loestije tiep.
Hae nemt zisj de vrouwluuj, ejaal wie ze zeunt,
en liebt woa hea keunt, en liebt woa hea keunt.
Jetrouwt of verloobt of noch vreej, dae Frens, dae vreijt veur... Lees meer

Tswerje in de berje

Et is lang jelea, et is lang jelea, wie oos de Oma zaat. Tswerje oes de berje werreke in de naat. Doch mit vastelovvend, zunt zeej jeer derbeij, sjpiee bis in der ovvend huuet me ze bis heij....

Refreng:

Wenn de tswerje in de berje vastelovvend viere dunt,zenge, laache, moeziek maache, um d'r jletsjer danse dunt,klinkt va ovve hoer d'r esjo durresj et daal.
Da huurst doe ze laache, laache uvveraal.Da huurst doe ze laache, dann is karneval.

Et is lang jelea, et is lang jelea, dat in et meersjeland, tswerje oes de berje vastelovvend hant, Daanse, laache, sjprenge, dat is hunne aat, wenn de tswerje zenge, huuet me durresi de naat....

Refreng:

(1985)Teks en moeziek:Joep. Hermans (1985)

Et sjunste

Denn et sjunste op de welt, dat is karneval i Vols.
Heej jeet et dreej daach ronk, da veuls doe disj jezonk.
Et sjunste, hat d'r Heer jezaat, is wenn d'r Völser vastelovvend maat.

Tekst en moeziek: G. Bosten & Jengelbruur

Sjiebe

Sjiebe, sjiebe, sjiebe langs die Völser jrens.
Los dich dat ens wieze va enge dea dat besser kent.
Den et jevve-n-er van die luuj tse vöel,
die zich verrechent hant, heej an de pöel.
Den et jevve-n-er van die luuj tse vöel,
die zich verrechent hant, heej an de pöel.

Tekst en moeziek: J. Kunkels

Risjtieje karneval

Heej is noch risjtieje karneval, vol sjtimmoeng en hoemor.
Heej is noch risjtieje karneval, wie et vreujer ummer woar.
Heej weid jesjoenkelt en jedanst en noch jot jelaat,
lidsjer jezonge, 'n polonais jemaat.

H .Quadvlieg I Fliejer & Co

Os baach

Et jift jeng baach heej wiet en breed, wie heej os Selzerbaach,
den die helt auw verjangenheet i mansje Völser waach.
Den wieveul sjmuugler hat die nit i weer en wink jedengt.
Dröm zenge vuur als dank e lid, wat zeej va os verdengt.

Refrein:
Ja, zoelang os baach deet roesje, heej langs die Völser pöel,
welle vuur os baach nit toesje, zelfs nit veur Moas of Jöel.
Al is ze noch zoe kleng veur os, en kriet nit veul bezuk,
doch mansjes kink sjpealt doa mit los, vengt doa zie kengerjluk.

En wen noa hiel veul joare daan, os baach nit mië besjteet,
weil zeej da nit mie roesje kaan, wie i verjangenheet,
da blieft ze doch i ozze droom noch hiel veul joare heej.
Al woar ze ooch zoe sjeef en kroom, nie joongs doe heur... Lees meer

Der poedel ajen lieng

Vuur hant et sjönste sjtedsje van op de janse welt,
mè ee deel kwealt os hets-je, en dat is: jaar jee jeld.

Den vuur leave wie ene poedel ajen lieng, lieng, lieng,
heej an die iezere jardieng, dieng, dieng.
Den vuur leave wie ene poedel ajen lieng,
heej an die iezere jardieng.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Kunkels

Ooptsoch

Ja, vuur junt mit in d'r optsoch heei i Vols.
Da is disj heej jo wier jet los, et is ejaalesj wat dat kost.
De hoopzaach is: me hat e paar daach sjpas,
ooch al wens-te eisjermitwoch nuus mie has.

J. Balltus & Vallis-jroep

Op heem aa joa

Losse vuur langsaam op heem aa joa,
de naat is at öm en der daag is bauw doa.
En vroagt os da enge: Hat uur jenge sjlof ?
Da zaare vuur: Nee jong, vuur dunt mer alsof.
Losse vuur langsaam op heem aa joa.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L.Erven

Oos poete…die engelsjer

Vuur hant ze allemoal zoe jear, oane kuunt vuur nit.
Oos leave weat durresj heun besjtimmt, doa zitse vuur nit mit.
Doch hat me waal ens ee moment, da weat ut diesj tseveul.
Ze krieje ze da oesjesjoebt, dan hant ze diesj pratsjdeul.

Refrein:
Ja, dat zunt oos jeraffinierde poete,
ze maache oos ut leave al uns zoer,
Mer wenn ze oos da wier uns lotte laache,
bejriefe vuur, wie jear dat vuur ze hant.

Ut zunt de leefste engelsjer, wenn ze reujiesj zunt.
Mer zunt ut al uns bengelsjer, bis doe ze nit miee vrunt.
D'r blotdrooch sjtiesjt diesj da umhoech, ze maache diesj verruckt.
Da kuunst doe ze, mer kennst doe nit, dat wits doe al tse jot.
Refrein:

Ut leefst noem vuur ze sjätsjere, ee muusje, enge... Lees meer

Et mondelit

Ja, wea zich huuj de welt beziet, wie wiet me huuj at jeet,
dea weat besjtemt zieng nerve kwiet, wea doa dra denke deet.
Den zelfs veur noa der mond tse joa, sjteet heej e sjif jereed.
Doch wen me veert en lit os sjtoa, da zaar vuur dön besjeet:

Refrein:
Nemt os mit, nemt os mit noa et mondelit, mit de iesjte vaat, die noa ovve weat jemaat.
Nemt os mit, nemt os mit noa et mondelit, doa ovve noa dat mensje in der mond.
Den doa hant vuur noch jow verwante, die os verwaade doa mit sjtools,
auw noonke en versjlisse tante, die doa sjleefe mit die böede hools.
Nemt os mit, nemt os mit noa et mondelit, doa ovve noa dat mensje in der mond.

Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: J.Hermans & Haane

Moelejaan

Wennste moelewasser has,en doe moels de luuj de oere van der kop,
of doe has de wuijeltseng,en de moel, die jeet wie in enne peadsjallop,
da wead a disj jezaat: noe sjwiesj 'ns, leive maan.Mensjenskenger, wat bis doe enne

Refreng
Moellejaan.Moellejaan, dea alles hat en alles kaan.Moelle-moellejaan, moelle-moelle-moellejaan.Moellejaan, woa has doe bloos dal moelle vaan. Moelle-moellejaan, moelle-moelle-moellejaan.

Wennste sjtuute dees, dat doe doch alles jroeser, dikker, langer, sjunner has,
of wennste klaafe kenns, bemoele kenns en has doabee de allerjruutste sjpas,
da weat aa disj jezaat, va disj doa kriet me knieng,
isj jeunt va hatse zier disj deung dat moele

Refreng

Teks en moeziek: J. Kern
Los... Lees meer

Mit e bisje pienke

Refrein:
Mit e bisje pienke, mit e bisje schieve,doa kenne vuur noch effe blieve.
Mit e bisje tzaster, mit jet ping-ping,laacht et leave wie'ne sonneschieng.

Ja, de wieetschaf op d'r eck,doa weat d'r noch schtapeljek,
denn jidder weisch dieselfde toer,doa singe vuur da i koeer.
Ja, ooch d'r foesbalkloep hat leed,weil doch 't iejjeschte oongerjeet.
al schenkt me duin boks, hemp en schjong,ze tzeeje os alleng de tzong.
Refrein:

In 't Casino aan 't roulett,steat manschenge wie e bret.
Jawin, verloos, dat schiengt ejaal,me plotlisch zingt d't jaantze zaal.
Op 't jemengdehoes, doa vool,d'r burjemeaster van d'r schtool.
Ze houwwe joh a hem jezaat,houwe doch veur os jet schieng paraat.

Refrein:

Tekst en moeziek:... Lees meer

Mieng heemetsjtad

Mieng Heemetsjtad, die is zoe schön, dat ich mich nörjens mie verjön.
Ich zeen mich noa die jrense-wand, öm et Hüekste punt va Nederland.
Denn Vols, zoe schalt mich in mie oer, dat is e wonder der natoer.
Denn Vols, zoe schalt mich in mie oer, dat is e wonder der natoer.

Wie ich mie schtädche zaat adie, doe dong mich doch mie harts zoe wie,
Zien ich mie Vols noen in der droom, dat is e beeld, me jleuft te koom.
Dan schalt 't mich wier in mie oer, van dat schön wonder der natoer.
Dan schalt 't mich wier in mie oer, van dat schön wonder der natoer.

Dat schtädche woa ming wich ens schtong, verjeis ich nie als Völser jong,
Bis dat ming letste schtond ens schleet, die maat e engt aan al dat leed.
Dan schalt ooch nües... Lees meer

Mie leifste medsje

Mie leifste medsje, hauw doch jet va misj.
Zeit isj disj jezië, ben isj verrukt noa disj.
Vroar dieng mam of ze mie sjwejjermodder weat,
da kries doe va misj der hemmel op-en ead. (2x)

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L. Erven

Mamba ramba tzamba

Refrein:
Mit de schjong, evver ooch op, nakse poeete.
Vuur speale Mamba Ramba Tzamba oane noeete.
Vuur daanze Mamba Ramba Tzamba uvveral,
et jaanze joar deursch, mer bestimt mit Carnaval.

D'r keijjelkloep ""t Poatzje" joong op Rientour jidders joar.
D'r Kuueb, dea woar bouw konisch, ja, et fealet mer e hoar.
D'r j'winner mos ee jevve en dat woar d'r Hermans Joep.
Heej wieet, jef noch eng runde en doa zoong d'r jaanze kloep:

De oma, die woat hondert, ja, na klar, dat woat jeviert,
en ooch dea van de tziedoeng, dea houw oma jrateliert.
Hea vroaget an de oma: "Zeat, wie blie't uur mer soee joong ?"
Isch jef uusch noe tze roane wat die oma doe zoong.

Et woar de julde hoechziet van d'r Schjeng en et Marie.Lees meer

Marietsebielsje

Marietsebielsje, doe knoevels et Wielsje,
en sjpeals mit hem wau-wau,
en döjts hem daan noch sjotselsblau.
Marietsebielsje, doe knoevels et Wielsje,
en döjts hem heej en doa,besjtemt noch in ene knoa.

1957: Tekst & muziek: Joep Hermans
't Hanetrio

Der künsler

Isj weat enne künsler zaat isj aan mieng vrauw,
isj joan noen et zenge sjtoediere.
Isj hoal mit mieng intelijens dat jaans jauw,
da joan isj als boxer trainiere.
Doe zet mieng vrauw, jong waad,
doe bis tse hees jebaad.

Refrein:

Doe weats nie d'r Richard Tauber
Doe weats nie d'r Cassius Clay
Jek mensje doe tieks nit mie zauber
Jek mensje veul doe disj ens heej
Doe has de panne los d'r daachsjtoal dea is krank
Doe has besjtimt nit alle tasse in der sjrank
Doe weats nie d'r Richard Tauber
Doe weats nie d'r Cassius Clay
Jek mensje doe tieks nit mie zauber
Jek mensje veul doe disj ens heej

Refrein:

Op Bühne jezonge, jebokst in der rink
Et wool misj nuus risjtiejes... Lees meer

Knoebele op d’r kop

Van al dat treute kries-doe knoebele op d'r kop,
Knoebele op d'r kop, knoebele op d'r kop.
Van al dat treute kries-doe zonne dikke kop.
Doa mos-te disj me nuus droes maache.

Tekst en moeziek: H. Renericken & W. Merx

’t Kluksjke

Joan isj durresj os sjtedsje, da denk isj duks noa:
Va sjun auwds va vreujer is veul nit miee doa.
Doch mus vuur nit klaare: veurbeej is veurbeej.
Isj wel et uusj zaare: jet sjuns hant vuur heej:
Wat klinkt zoe fein, jenauw op de sekond,
jedder hoaf en jedder sjtond ?
Woa keunt dea sjunne klank beej daach en naat eroes ?
Oes dat kluksje in dat tuurmsje,
op dat daach van os jemengdehoes

Tekst en moeziek: L. Erven

D’r jooldvisj

Refrein:

Ozee jooldvisch hat 't husje,
jet verkouwwe op 't brusje.
en noe schwummt hea op d'r ruk,
eamoal links, eamoal reats en tzeruk.

Wie ozze klenge jong leitz werm jeboertsdaag houw,
doe vroagete vuur: "Jong, wat wilst doe haan ?
'ne "Jooldvisch, inne koomp' dat woar d'r jruutste woonsch,
dat koam va hatze va dea klenge maan.
En noa tzwei daag, doe koam hea aajeraant,
weil hea houw beej dat diersche at erkaant.
Refrein:

'ne Rolmops, dea mos schwumme, zaat d'r opa at,
en schuddet zich doe noch ee op de laamp.
Soee vischje hat 't jot wenn doe jedroonke has,
denn steaste druusch, dat is da enge raamp.
En wenn de vasteloavend keunt eraa,
tzesaame zingt hea mit de... Lees meer

Kiek miesj in de poepielsjere

Kiek mich in de poepielsjere, kink,
kiek mich doch ens aa.
Ja, doe muuts ens wisse, kink,
wie jeer dat ich dich haan.
Sjtabel-rammenasse-jek, ben ich mer noa dich.
Dröm kiek mich in de poepielsjere, kink,
en zaar: Ich liebe dich.
Dröm kiek mich in de poepielsjere, kink,
en zaar: Ich liebe dich.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: H.Renericken & W.Merx

Jonge, dat zunt zaache

Refrein:

Jonge, jonge, jonge, dat zunt zaache,
woa de Völser zoe veur laache.
Wat beej os heej weat jemaat,
heuj der Völser zich tseleave nit jedaat.

Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: Hane Trio

Jenau d’r pappa

Isj koam zoe roonk der Carnavalals iesjte kengsje aa.
Wat houw dea papa veur eng sjpass aa miesj woar alles draa.
En vroarets doe aa mienge pap wat maat dea klenge doof
da zaat der pap jaants voller sjtools en sjlooch ziesj op de broos.

Refreng:

Jenauw der papa,der papa jenauw.
Et zelfde naesje vol mit knoebele en blauw.
En hatte doasj, deed hea wie zienge pap 2x 2 x
da bliefte sjreije bis dat hea et flesje hat.

Noen bin isj jroes en jeun eroes
zoe wie der pap dat deet
en sjteun isj sjtonde a jen tiek
der papa beej miesj sjteet.
Isj bin ooch zienge zonnesjien
dat wees de jaantse sjtroas
mea komme vuur op heem oobaa
da toobt de mam... Lees meer

’t Jeluk is roonk

Refrein:
Losse vuur laache, 't geluk is doch roonk.
Me velt opjen naas, me velt op d'r moonk.
Isch han de moeziek en doe has 't bier.
Dat deunt vuur tzesaame, da haant vuur plezier.

Leits zoag isch e madche, soee plots vies-a-vie.
't Woar vrem i oes stadsche, isch zoag 'm moch nie.
'n Troan in de ouwwe, sie bloonk wie 'n peal.
Dea leefdesverdros koam bestimmt deursch n' keal.
Refrein:

'n Vrouw die jeat poetse, daag in daag oes.
Mer veur e paar tzentze, dat maat heur nuus oes.
Ze schravelt mit aimer, mit spoons en mit zeem.
En hat ze da vieravvend, singt zeej noa heem:
Refrein:

Wenn isch eenesdages am himmelspoats bin,
da vroag isch dea Petroes : Wie is dat doa drin ?
Is heej ooch... Lees meer

Jef os noch en runde

Mit der elfde november, zunt vuur atwier paraat, wenn de Uul wead opjelosse, heej op ooze VöIser maat. "Vols pakt oes" wead wier jezonge, joonk en oad jift zisj op jaank, VöIser medsjere, VöIser jonge, die zaare dreej daach laank:
Refreng
Jef oos noch eng runde, zoe wie vuur heej sjtunt.Weil vuur wier mit oos vrunde, vastelovvend viere dunt.En denke nit aa sjpaare en denke nit aa tsiet. Drum los vuur oos eroes-nü jaare, bis dat et zunsje ajenne busjraank kiekt 2x
Ajen tieek zunt vuur jelukklisj, ajen tieek veul vuur oos heem. Da zunt vuur oos ummer eenisj, ieddes woat is joot jemeent. Zunt verbeej die sjunste sjtonde, wenn der Eisjermittwoch kunt, krieje vuur de leijste runde, veur dat vuur oop heem aa junt.
Refreng

(1983) Tekst & muziek: J. Baltus ... Lees meer

Jeddes diersje hat sie pleziersje

Isj joong op en naat noa heem, woar vreulisj en isj zong
Zaat op ens eng stem a misj, doe sjtees noen op der bong
Isj zaat leifste vrauw polies, is zenge daan eng zunt
Da maat dea bong en dut da mè, wat uur nit losse kunt

Refrein:
Jeddes diersje hat zie pleziersje, jedder moede hat zienge sjiek.
En der inge helt van e biersje, en der angere helt van antiek.
En der enge, dat is e sjennoas, en der angere, ja dea is braaf.
Mè vuur Völser, vuur zeunt plezierisj, en dat nemt oos jenge aaf

Kriet me ens va Kirresjroa, enne sjunne blauwe jroos
Wees me dat et hat jee jeld en daan betsaale moos
Weat me van dat bloa jaans roeë, wenn me dea breif bekiekt
Da denkt me dat dea Fiscus jaans besjtemt nit sauber... Lees meer

Jef os noch ee

Kom, jef os noch ee of noch tswei of noch dreej,
et is atwier jemuutlich heej.
Et weat waal wier sjpië, me dat is doch ejaal.
de tsiet veur tse sjloffe, die veng vuur noch waal.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Kern & Los Catastrofos

Jans Vols dat sjoenkelt

Jans Vols, dat sjoenkelt, jans Vols, dat laat,
weil vastelovvend os sjpas noch maat.
Woa uule taare en .. jardieste sjtunt,
is karneval, woa vuur mit jroees jewoade zunt.

J. Baltus & Vallis-jroep

Iesj wees et nit

Wenn me zoee at ens eroeser jeet en me kunt wier ens beejenee, dat daan ooch jet jedroonke wead, ee, tsweij of dreej. Wat der dokter zaat, verjeisse is, doa denkste nit miee aa enn wenn et daan op sjloes a jeet, da vengt et piekere aa.

Refreng
Isj wees et nit, isj wees et nit, isj han doch zoe duks enne klaps.
Of dat van et biersje kunt of kunt et duks van d'r sjnaps ?
Wenn isj 't ovvends op heem aa joa, mit enne jowwee mod,
da wees isj et nit, da wees isj et nit, da paast misj nit miee d'r hod.
Zoee jeet et mit der karneval, dat is jo et sjunste fes, da drinkt me urjens a eng tieek, vier, vunnef of zes. Der sjnaps, et bier, dat sjmaat zoee jot, et kunt zisj op nuus miee aa en wenn et daan op sjloes a jeet, da vengt et at wier aaLees meer

Iesj bin ’n Jrensuul

Mit karneval ja da jeet alles eroes
Da zetst zisj der pap beej de mam op der sjoeës
En sjteet doa enge vremde en kiekt jans sjokkiert,
da zaach isj: zoe weat zisj i Vols ammeziert….

Refrein:
Isj ben 'n Jrensuul en hauw va plezier,
drink jeer e sjnepsje, e sjoes of e bier.
Isj deun jeer danse, zenge en laache.
Isj ben 'n risjtieje Völser uul, wat willste maache ?

Isj drink addens dukker ee uvver der sjroam
en val da jeleijentlisj op mienge boam.
Dat hat nuus tse zaare, dat is doch nit sjleem,
denn wenn isj jenooch haan, da jeun isj noa heem.

Refrein:

1979: Tekst & muziek: Trudy Meijers
Zang: Trudy Meijers met Knapkapel o.l.v. H.Deitz

Iesj bin i Vols jebore

Et jaanse joar weat zisj jevreujt op de ferieë die me kriet.
Da wilt me eurjens angesj hin woa me jaarjing Völser ziet.
Doch is me 14 daag koom voet, helt me et nit mie vol.
Ach weur isj doch mer wier i Vols, aan de baach, der busj, der zoll.

Refrein:
Isj bin i Vols jeboare en doarop ben isj sjtools.
Isj drink misj jeer e biersje, isj ben joh nit va hoolts.
Mer mit de vastelovvend, da jeet et dreej daag roonk.
Da ben isj ing risjtieje Jrensüll, da veul isj misj, da veul isj misj.
Da ben isj ing risjtieje Jrensüll, da veul isj misj jezoonk.

Vols is et sjunste stedsje, ja dat is joh weltbekaant.
Vuur haant der sjunste busj en et huukste punt va Nederland.
Vuur Völser zukke leider in eng anger stad hun... Lees meer

Internationaal kuusse

De janse welt, die driënt zich mer ömmer veur ee woat:
dat is dat wötsje "kuusse", at doezend joare oad.
Beej der Adam en et Eva woar dat der iesjte faal.
Va doe aaf is dat kuusse daan ooch internationaal.

Refrein:

Op et Hollendsj heesjt dat: "kus mij",
op 't Duutsj: "ach, küsse mich".
Op 't English, leifste medsje, zet me,
"I kiss you" a dich.
I jeddes land heesjt kuuse angesj,
van die wöet zunt-er en sjoel.
Mè der Völser, dea zet ömmer:
"Leifte kink, jef mich en moel !"

Ich joong ens leits sjpatsiere mit e jans onsjöldig dink.
Et woar an et prakkeziere, dat zooch ich an dat kink.
Doe zet et an et leitste: Noe huur mich doch ens aa,
is dienge moonk op mienge moonk, ja, wie zet... Lees meer

In et adamskostuum

Refrein:
In 't adamskostuum, doa zeunt vuur al jeliesch.
In 't adamskostuum zient vuur 'tzelfde oes.
D'r enge dea is kleng en d'r angere is jroees.
D'r enge dea is dom en d'r angere is loees.

D'r Schjeng hat enge baas, dem reant 't iijen naas.
Dea mengt, hea weur jet miee, dat kenn doch jaar nit siee.
Bedenk doch leijve maandag, dat's doe nit aal kenns haan.
Denn stehst doe jaanz alleng, da bist ooch doe mer kleng.
Refrein:

En op 't foesbalveld is Hein d'r jroese held.
Hea mengt joa essoeejaar, hea is d'r jruutste staar.
Bedenk doch leijve jong, loof nit nevvejen schjong.
Denn stehst doe jaanz alleng, da bist ooch doe mer kleng.

Tekst en moeziek: De Doeemjroave

I plaatsj va wasser

Wenn et i plaatsj va wasser noen ens bier deung reane,
wunsjete vuur os jeddere daach 'ne wolkebroch.
Broechete niemals mier 'n wieetsjaf tse betreane,
denn vuur heuje alle daach ooch bier jenoch.
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroees jlaas.
Vuur leusse-n-et reane, wat weute vuur naas.

Tekst en muziek: L. Erven

How mer op de kis

How met op de kis, how met op de kis,
wenn et dreej daach vaslelovvend is.
Dreej daach wead zisj sjpas jemaat,
en a morje wead huuj nit jedaat.
How mer op de kis, how mer op de kis,
wenn et vaslelovvend is.

J. Hermanns & Haane

Hattattatta

Os heematsjtad liet woenderbaar tusje berje, busj en weije,
et is der ideaalste ort veur mit de jees tse leije.
Met et allersjönste wat vuur hant, dat is os Völser sjproar.
en wea heej nit jeboare is, dem velt dat veul tse sjwoar,
Zoe einfach is dat nit, dröm zengt noen mer ens mit:

Refrein:
Ja, woa hat dat dat da ? Woava hat dat dat da ?
Woamit hat dat dat da jedoa ?
En hat dat dat nit, da kriet dat dat noch,
en dat dat dat is tse versjtoa.
En hat dat dat nit, da kriet dat dat noch,
en dat dat dat is tse versjtoa.

Kunt heej e kengsje op de welt, de familië deet zich freuje.
Wat weur dat ooch veur os en freud, wen vuur ezoejet heuje.
Doch weat dat wörmsje daan ens, da kunt de krank rennerei.Lees meer

Drinke en klinke

Drinke en klinke, los d'r mod nit zinke.
Toob disj oes en deun ens jek.
Dans doch ens d'r boogie op d'r bessemsjtek.
Drinke en klinke, los d'r mod nit zinke.
Leaf drop los zoelang et jeet.
Et doert jeng ewwisjheed.

J. Hermanns & Haane

Drink diesj e biersje

Drink dich e biersje, dat deet dich doch zoe jot.
Drink dich e biersje, da krieste nöjje mot.
Drink dich e biersje, en lieste in et jraaf,
da zetse ze dich ene triëter drop, en sjödde-n-et dich eraaf.
Da zetse ze dich ene triëter drop, en sjödde-n-et dich eraaf.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Groten & M.Kremer-Schroder

Dieng auwwe

Refrein:
Doe has van die auwwe, die luuete en laache.
Doe has van die auwwe, die monter misch maache.
Kiek isch i dieng auwwe, ben isch van de wies.

Wie isch disch veur de ieeschte moal 't avvends houw jesiee,
woar die jezissje enge laach, dat verjeis isch bestimmt nit miee.
Noch niemoals schloag mie hatz soee hel, isch wos nit wat isch moeet.
Wenn isch beej disch nit siee koent, da weur isch leijver doeet.
Refrein:
En wie isch disch noa heem jebraat, doe kroag isch 't benauwt,
weil van dieng lippe oonjevroagt, isch e kuusje houw jeklauwt.
Mie hatz, dat woar vol sonneschien en schloag d'r koonklebooltz.
Dieng auwwe zeunt wie edelsteng, zaat isch disch voller stootz.
Refrein:
En huuj ben isch joa nit... Lees meer

Bier en sjnaps

Zoe lang et bier en sjnaps noch jift, jeet os jee jeld kapot,
Zoe lang et noch en wiëtsjaf jift, denk vuur nit a bankrot.
Vuur drinke en klinke, en zunt veur jenge bang,
den ier vuur eemoal doed ens zunt, ja jonge, dat doert lang.
Den ier vuur eemoal doed ens zunt, ja jonge, dat doert lang.

1954: Tekst & muziek: Lambert Erven
Zang: L. Erven, P. Crutzen & H. Rekker

Beej oos Marie

Doa in die flet, woa oos Marie deet hoeze,doa nemt der wink disj vies der oam.
Doa haant de vrauwluuj buulle bloeze,doa fleut der wink disj in der boam.

Refrein:
Beej os Marie op-en jalerie,doa wengt d'r wink disj wieer jen prie.
Doa kries-doe jlatte, platte oere,va durresj jen rielle tse koekeloere.
Beej os Marie op ellef hoer,doa hengt et kappes langs jen moer.

Op ellef hoer, doa waase de tomate,doa oëllt der hoonk op der betong.
Doa kiekt der Willie et Beate,va ovve hoer in der balkong.
Wea koekkeloert doa ovve deursj die rielle, beej oos Marie op ellef hoer ?
Wea sjpuit doa werrem deursj die sjtielle,en wea ruft doa at wier "auwie"?

1978: Tekst & muziek: J.Hermans

Allemoal hengeree

Mit kermes, fastelovvend, op en hoertsiet, beej en doof,
da sjleunt vuur oss et pensje vol en drinke enge hoof.
En zeunt vuur daan i sjtirnoeng, jet besjwiepst zoe nevve beij,
da maache vuur der jense-marsj, en zenge op en reij.

Refreng

Allemoal hengeree, allemoal hengeree,
denn d'r dikke Joep, dea jift os huuj noch ee.
E biersje of enne kloare, dem losse vuur nit sjtoa.
Dat hant vuur os jesjwoare, drum losse vuur noe joa.
Allemoal hengeree, allemoal hengeree,
denn d'r dikke Joep, dea jift noch ee.
Vuur laache, zenge, sjprenge, denn vuur zeunt zoe jot jemoeet
en werrepe huuj et Fina mit de batse dursj jen loeet.
Al wead et ooch jet sjpieder en vuur zeunt e bisje muij,
da drinke vuur ne feste sjloek en... Lees meer

Alaaf der Völser carneval

Van aa dat 'n Grenzull hee besteet, die Vastelovvend viere deet,
sönt alle Völser evve vrue, al sönt se blond of sönt se rue.
Se maache sich 'n platte tüll, en hant e gesich jet wie 'n Ull.
Me siet se springe överal en hüert se singe op de bal :

Refrein:
Alaaf der Völser Carneval, däm os de Grenzüll brengt.
Me amüsiert sich övveral, weil dan jo alles sprengt.
Weil dan jo alles sengt en sprengt.
Alaaf os Vols en wenn 't versinkt.

En wenn da könt de Stimmung dreen, da jeet jo jenge mie no heem.
Da wäet gesonge en gelaacht en jruesse jekheed sich bedaat.
Bis dat se hant ne jruesse Klaps, va al dat Bier en al däe Schnaps.
En valle se öm os wäede se dol, da sage se noch: vüer hauwe vol.

En... Lees meer

Al waggelt ooch der zaal

De sjönste daag van et joar is karneval,
da valle vuur dreej daag oes de röl.
Zoe jeet dat noen at joare lank,
mit moeziek en jezank.

Refrein:
Al waggelt ooch der zaal, dat is os jans ejaal.
Vuur sjokkele mit de janse naat, vuur junt noch nit noa heem,
en blieve beejenee, al velt de janse welt oes-ee,

Heej danst en sjprengt me zich da richtig weerm,
en sjnapt zich e sjets-je in der eerm.
Zoe jeet dat deursj, de janse naat,
heej weat zich sjpas jemaat.

Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Kerris & J.Delnoye

Broonk 2014

Carnavalszoondaach

Üllevrund worden?

Ontstaan zijn de Üllevrunde na het 5 x 11 jarig jubileum uit de toenmalige Ereraad.
Een Vrund wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het carnavalsseizoen gratis of tegen een gereduceerde prijs deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door CV de Grensülle. Bij deelname heeft hij in de regel recht op een gereserveerde plaats tijdens de Prinseproclamatsioen of tijdens de Herren- of Damensitzoeng. Het bestuur is steeds op zoek naar nieuwe Vrunde, die het Carnaval in Vaals een warm hart toedragen.
Lijkt het u iets, neem dan contact op (zie onderstaand adres) met het bestuur. Graag bespreken wij de financiële details dan met u. Misschien mogen wij u reeds in het nieuwe seizoen als Üllevrund begroeten.

3 x Vols Alaaf

Contactpersoon:
Ralf Schiffers... Lees meer

Orde van de 3 Sjteng

Januari 1959, Lambert Erven werd in Kerkrade voor de 3e keer "Buutekampioen van Limburg"en niet alleen de Grensülle, maar heel Vaals was trots, want "wij hadden gewonnen!" Dat Lambert een receptie kreeg aangeboden was vanzelfsprekend, maar men wilde ook iets extra's doen. De toenmalige President van de Grensülle kwam op het idee om een speciale Vaalser carnavalsorde in het leven te roepen, die "der Orde van de Dreej Sjteng" werd genoemd en uitgereikt zou worden aan die mensen die zich op een zeer speciale manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval in Vaals.
Zo gezegd, zo gedaan en op de receptie gehouden vanwege het behaalde 3e Buute-kampioenschap ontving Lambert Erven als eerste "der Orde van de Dreej Sjteng"
Dat deze sindsdien pas 12 maal is uitgereikt,... Lees meer

Vols Pakt Oes

Doel CV de Grensülle

In de gemeente Vaals neemt 'Carnavalsverein de Grensülle Vols' al bijna 70 jaar een bijzondere plaats in. Zoals uit de rijke historie van onze vereniging blijkt, heeft de vereniging zowel in goede alsook in slechte tijden op een positieve manier de kar getrokken van het georganiseerde carnaval in Vaals en hebben 'de Grensülle' daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de plaatselijke volkscultuur. Gezien de enigszins geïsoleerde ligging van Vaals en het gegeven dat er een van het Limburgs afwijkend specifiek dialect wordt gesproken, is er mede door de vereniging een schat aan eigen carnavalssjlajer ontstaan, welke tot op de dag van vandaag nog worden gezongen. Al met al is het niet overdreven te stellen dat de 'Grensülle' een belangrijke rol spelen... Lees meer

Elveraad

De Grensülle vinden hun oorsprong in de oprichting van een Raad van Elf in 1948. Deze Raad van Elf had zich tot doel gesteld de tot dan toe onsamenhangende viering van de Vaalser carnaval in meer gestructureerde banen te leiden zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de spontaniteit van dit volksfeest. Deze doelstelling heeft de 'Elveraad' tot nu toe steeds waar weten te maken. De Elveraad organiseert nog steeds de belangrijkste officiële carnavalsactiviteiten. Deze activiteiten vormen het raamwerk waarbinnen en waaromheen het carnaval zich afspeelt. Als belangrijkste en meest in het oog springende activiteiten kunnen hierbij worden genoemd de jaarlijkse proclamatie van de Prins van Vaals, de organisatie van de Herrenzitsoeng en Damenzitsoeng, de uitgifte van het locale... Lees meer

Kèngercarnaval

Ten einde ook de jeugd zo vroeg als mogelijk bij het carnavalsgebeuren te betrekken, is er halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw binnen 'de Grensulle' een nieuwe afdeling opgericht 'het Kengercomité'. Deze afdeling, inmiddels onder de naam ‘Kèngercarnaval’, houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het carnaval voor de Vaalser kinderen. Daartoe begeleiden zij kinderen die deel uitmaken van een 'Kinderelveraad' een 'Kinderdansgroep'. Bovendien wordt er jaarlijks op een speciale 'Kinderzitting' een Kinderprins geproclameerd compleet met Hofnar en Dansmariesje. Ook wordt er voor de kinderen op carnavalszaterdag in Vaals een kinderoptocht georganiseerd, waaraan behalve de plaatselijke scholen en jeugdverenigingen, ook verenigingen uit de aangrenzende gemeenten... Lees meer

Auw Wiever Komitee

Behalve een 'Elveraad' en een ‘Kengercarnaval’ telt de vereniging ook nog een zogenaamd Auw Wiever Komitee. Het Auw Wiever Komitee houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het carnaval in Vaals gedurende de donderdag vóór carnaval (Vetdonnesjdaach). Behalve het traditioneel 'oplaten van het Oad Wief', het begeleiden van de 'Blauw Sjuut' vanaf de grens naar het gemeentehuis en de verdere invulling van de ontvangst aldaar, organiseert dat Komitee ook een eigen evenement in de gemeenschapszaal de Obelisk: het 'Auw Wievertreffe'. Met het 'Auw Wievertreffe' wordt de opening van het carnaval in het Heuvelland ingeluid.

Voor wie

Sinds 2014 is er een nieuwe groep binnen CV Grensülle Vols en wel de JeugdÜlle.
De Jeugdülle van CV de Grensülle Vols is voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar die in Vaals carnaval viert en hier een bijdrage aan willen leveren. De Jeugdülle is voor jongens en meisjes. Samen carnaval vieren en heel veel plezier maken. Met elkaar, maar ook met en voor anderen.

Wat doen wij

Samen carnaval vieren en heel veel plezier maken. Met elkaar, maar ook met en voor anderen. Samen, jongen of meisje, amuseren staat centraal. De Jeugdülle nemen deel aan vele carnavalsoptochten met een eigen carnavalswagen.
De Grensülle zijn trots om deze afdeling binnen hun vereniging te hebben.

Bestuur Üllevrunde

Bestuurslid: Joop Merx
Bestuurslid: Marcel Francotte
Bestuurslid: Ralf Schiffers
E-mailadres: ralf.schiffers@comservice.nl

Privacy verklaring

Carnavalsvereniging de Grensülle Vols, gevestigd aan Groenzandweg 69, 6291 VG Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.grensulle.nl
Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

D.H.M. Ernes is de Functionaris Gegevensbescherming van CV de Grensülle Vols.
Hij is te bereiken via secretaris@grensulle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
CV de Grensülle Vols verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
-... Lees meer