Vols Pakt Oes

De Grensülle werden in 1948 opgericht met als doel een eigen Vaalser carnavalscultuur te ontwikkelen, te onderhouden en te promoten.

Dit is onze historie:

Hoe het begon…

Een groep carnavalsvrienden, die zicht op de late avond van carnavalsmaandag 16 februari 1948 los maakte uit de woelige sfeer van muziek en carnavalspret in de plaatselijke lokaliteit, streek neer in de toen stille ruimten van Hotel “Excelsior”. Hier werd de mogelijkheid om een carnavalsvereniging, met alle hieraan verbonden consequenties nuchter onder ogen gezien. Na een geanimeerde gedachtewisseling besloot men nog niet direct over te gaan tot een definitieve oprichting zonder zekerheid te hebben over bereidheid en voldoende personen om zitting te nemen in de Raad van Elf, de medewerking van de plaatselijke overheid en eventueel hieraan verbonden voorwaarden. Men was het er echter over eens dat dit de laatste carnavalsviering moest zijn zonder een Vaalser... Lees meer

Artiesten

Vaals kent vele carnavalsartiesten: in deze collage zijn foto’s van de bekendste en beroemdste te zien.

Orde van de 3 Sjtèng

Januari 1959, Lambert Erven werd in Kerkrade voor de 3e keer “Buutekampioen van Limburg”en niet alleen de Grensülle, maar heel Vaals was trots, want “wij hadden gewonnen!” Dat Lambert een receptie kreeg aangeboden was vanzelfsprekend, maar men wilde ook iets extra’s doen. De toenmalige President van de Grensülle kwam op het idee om een speciale Vaalser carnavalsorde in het leven te roepen, die “der Orde van de Dreej Sjteng” werd genoemd en uitgereikt zou worden aan die mensen die zich op een zeer speciale manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval in Vaals.
Zo gezegd, zo gedaan en op de receptie gehouden vanwege het behaalde 3e Buute-kampioenschap ontving Lambert Erven als eerste “der Orde van de Dreej Sjteng”Lees meer

Vols Pakt Oes

Advertentie oprichtingsvergadering

Doel CV de Grensülle

In de gemeente Vaals neemt ‘Carnavalsverein de Grensülle Vols’ al bijna 70 jaar een bijzondere plaats in. Zoals uit de rijke historie van onze vereniging blijkt, heeft de vereniging zowel in goede alsook in slechte tijden op een positieve manier de kar getrokken van het georganiseerde carnaval in Vaals en hebben ‘de Grensülle’ daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de plaatselijke volkscultuur. Gezien de enigszins geïsoleerde ligging van Vaals en het gegeven dat er een van het Limburgs afwijkend specifiek dialect wordt gesproken, is er mede door de vereniging een schat aan eigen carnavalssjlajer ontstaan, welke tot op de dag van vandaag nog worden gezongen. Al met al is het niet overdreven te stellen dat de... Lees meer

Elveraad

De Grensülle vinden hun oorsprong in de oprichting van een Raad van Elf in 1948. Deze Raad van Elf had zich tot doel gesteld de tot dan toe onsamenhangende viering van de Vaalser carnaval in meer gestructureerde banen te leiden zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de spontaniteit van dit volksfeest. Deze doelstelling heeft de ‘Elveraad’ tot nu toe steeds waar weten te maken. De Elveraad organiseert nog steeds de belangrijkste officiële carnavalsactiviteiten. Deze activiteiten vormen het raamwerk waarbinnen en waaromheen het carnaval zich afspeelt. Als belangrijkste en meest in het oog springende activiteiten kunnen hierbij worden genoemd de jaarlijkse proclamatie van de Prins van Vaals, de organisatie van de Herrenzitsoeng en Damenzitsoeng, de uitgifte van het... Lees meer

Kèngercarnaval

Ten einde ook de jeugd zo vroeg als mogelijk bij het carnavalsgebeuren te betrekken, is er halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw binnen ‘de Grensulle’ een nieuwe afdeling opgericht ‘het Kengercomité’. Deze afdeling, inmiddels onder de naam ‘Kèngercarnaval’, houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het carnaval voor de Vaalser kinderen. Daartoe begeleiden zij kinderen die deel uitmaken van een ‘Kinderelveraad’ een ‘Kinderdansgroep’. Bovendien wordt er jaarlijks op een speciale ‘Kinderzitting’ een Kinderprins geproclameerd compleet met Hofnar en Dansmariesje. Ook wordt er voor de kinderen op carnavalszaterdag in Vaals een kinderoptocht georganiseerd, waaraan behalve de plaatselijke scholen en... Lees meer

Auw Wiever Komitee

Behalve een ‘Elveraad’ en een ‘Kengercarnaval’ telt de vereniging ook nog een zogenaamd Auw Wiever Komitee. Het Auw Wiever Komitee houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het carnaval in Vaals gedurende de donderdag vóór carnaval (Vetdonnesjdaach). Behalve het traditioneel ‘oplaten van het Oad Wief’, het begeleiden van de ‘Blauw Sjuut’ vanaf de grens naar het gemeentehuis en de verdere invulling van de ontvangst aldaar, organiseert dat Komitee ook een eigen evenement in de gemeenschapszaal de Obelisk: het ‘Auw Wievertreffe’. Met het ‘Auw Wievertreffe’ wordt de opening van het carnaval in het Heuvelland ingeluid.