Wie et vruijer woar (Brusje)

Refrein:
Brusje, bros en brustersje, op die jow auw tsiet.
Brusje, bros en brustersje, die zunt vuur leider kwiet.
Brusje, bros en brustersje, dat is werklich sjaad.
Heuj vuur noch ens et klustersje, et zustersje, et kustersje.
Heuj vuur noch ens et klustersje, en ooch et patronaat.

Kling loewe, dat woar vruijjer klippe,
en hempder, dat woare sjlippe.
Ne stuiver, dat woar vruijjer 5 cents,
en poetes, dat woar vruijjer Sjwatse Frents.
E wes woar enne kammesoal,
koam der Hermans, da koam doa der Koal.

Heujkies, dat woar vruijjer flebbes,
Ne jemuutlije jong woar ene lebbes.
Piesele, dat woare prattele,
en dikke luuj, dat woare kwattele.
E dier, dat woar vruijjer e bies.
Koam der Sterck doe, da koam doa der Kies.

E bisje raen woar vruijjer e sjuulsje,
e küs-je woar vruijjer e muulsje.
En woar enge flot ja, da woar hea aleet.
Eppel en aepel woar himmel en aed.
Jesjlouse, dat woar vruijjer tsouw.
Koam der polis doe, da koam doa de Kouw.

Eppel klaue dat woar vruijjer sjwelle,
en ruuze, dat woar tellewelle.
En woar enge sjiek, ja, da woar hea addret.
Un kan en ene koomp woar eng weisjlampet.
E bisje naas, dat woar vusj.
Koam der Jussen, da koam doa der Busj.

Jevengnis, dat woar vruijjer Kietche.
E medsje mit sex woar e flitche.
Vlaam en koch, dat woar vruijjer jebeks.
Jris van de koale mit leem woar jedeks.
En 1000 woar vruijjer en miel.
Koam der Neus mit zie broed, koam der Tsiel.

(1976) Tekst en moeziek: Lambert Erven