Wenn d’r Toni

Toni, Toni, trek doch noch ens draa.
Da is de sjtimmoeng doa, en da waggelt ooch d’r zaal.
Toni, wenn doe kwetsjbuul sjpeals,
en da wees isj wat misj hat jefealt.

Tekst en moeziek: J. Baltus & Vallisjroep