’t Kluksjke

Joan isj durresj os sjtedsje, da denk isj duks noa:
Va sjun auwds va vreujer is veul nit miee doa.
Doch mus vuur nit klaare: veurbeej is veurbeej.
Isj wel et uusj zaare: jet sjuns hant vuur heej:
Wat klinkt zoe fein, jenauw op de sekond,
jedder hoaf en jedder sjtond ?
Woa keunt dea sjunne klank beej daach en naat eroes ?
Oes dat kluksje in dat tuurmsje,
op dat daach van os jemengdehoes

Tekst en moeziek: L. Erven