Risjtieje karneval

Heej is noch risjtieje karneval, vol sjtimmoeng en hoemor.
Heej is noch risjtieje karneval, wie et vreujer ummer woar.
Heej weid jesjoenkelt en jedanst en noch jot jelaat,
lidsjer jezonge, ’n polonais jemaat.

H .Quadvlieg I Fliejer & Co