I plaatsj va wasser

Wenn et i plaatsj va wasser noen ens bier deung reane,
wunsjete vuur os jeddere daach ‘ne wolkebroch.
Broechete niemals mier ’n wieetsjaf tse betreane,
denn vuur heuje alle daach ooch bier jenoch.
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroees jlaas.
Vuur leusse-n-et reane, wat weute vuur naas.

Tekst en muziek: L. Erven