Hattattatta

Os heematsjtad liet woenderbaar tusje berje, busj en weije,
et is der ideaalste ort veur mit de jees tse leije.
Met et allersjönste wat vuur hant, dat is os Völser sjproar.
en wea heej nit jeboare is, dem velt dat veul tse sjwoar,
Zoe einfach is dat nit, dröm zengt noen mer ens mit:

Refrein:
Ja, woa hat dat dat da ? Woava hat dat dat da ?
Woamit hat dat dat da jedoa ?
En hat dat dat nit, da kriet dat dat noch,
en dat dat dat is tse versjtoa.
En hat dat dat nit, da kriet dat dat noch,
en dat dat dat is tse versjtoa.

Kunt heej e kengsje op de welt, de familië deet zich freuje.
Wat weur dat ooch veur os en freud, wen vuur ezoejet heuje.
Doch weat dat wörmsje daan ens, da kunt de krank rennerei.
Der pap, de mam, der noonk, de tant, ja, der dokter kunt derbei.
En kiekt dea dokter zoer, da brölt der janse koer:
Refrein:

Ja, mit os sjönste Völser plat könne vuur os losse huure.
Wat weur et kappes op de welt, wen jaarjeng Völser wuure.
Dröm hauwe vuur os moddersjproar, moach komme wat da kunt.
wie sjön me dat da vengt, wen Völser plat me zengt:
Refrein:

1957: Tekst & muziek: Lambert Erven
Oesveurende : Tipsy Trio ?