Ooptsoch

Ja, vuur junt mit in d’r optsoch heei i Vols.
Da is disj heej jo wier jet los, et is ejaalesj wat dat kost.
De hoopzaach is: me hat e paar daach sjpas,
ooch al wens-te eisjermitwoch nuus mie has.

J. Balltus & Vallis-jroep