Moelejaan

Wennste moelewasser has,en doe moels de luuj de oere van der kop,
of doe has de wuijeltseng,en de moel, die jeet wie in enne peadsjallop,
da wead a disj jezaat: noe sjwiesj ‘ns, leive maan.Mensjenskenger, wat bis doe enne

Refreng
Moellejaan.Moellejaan, dea alles hat en alles kaan.Moelle-moellejaan, moelle-moelle-moellejaan.Moellejaan, woa has doe bloos dal moelle vaan. Moelle-moellejaan, moelle-moelle-moellejaan.

Wennste sjtuute dees, dat doe doch alles jroeser, dikker, langer, sjunner has,
of wennste klaafe kenns, bemoele kenns en has doabee de allerjruutste sjpas,
da weat aa disj jezaat, va disj doa kriet me knieng,
isj jeunt va hatse zier disj deung dat moele

Refreng

Teks en moeziek: J. Kern
Los Catastrofos