Bepalingen optochten 2020

BEPALINGEN CARNAVALSOPTOCHTEN 2020
CV DE GRENSÜLLE VOLS

1. Door inschrijving onderwerpen de deelnemers van de carnavalsoptocht zich aan de deze bepalingen. Dit houdt tevens in dat de deelnemer zich dient te houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Vaals en/of de aanwijzingen van Politie/verkeersregelaars en optochtcommissie.

2. Aanmelding kan door het invullen van het online aanmeldingsformulier op www.grensulle.nl
De aanmelding sluit op zondag 9 februari 2020

3. De leiding van de optocht is in handen van de optochtcommissie van CV de Grensülle, de verkeersregelaars en de brandweer. Voor een goed en veilig verloop van de optocht is het verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Een van de voornaamste zorgen is het de optocht zoveel mogelijk aaneengesloten te houden. Via portofoons staat de optochtcommissie voortdurend met elkaar in verbinding. Hierdoor weten de commissieleden precies wat elders aan de hand is. Hun aanwijzingen om sneller door te lopen of even te stoppen kunnen ter plaatse zinloos lijken, maar zijn van belang voor de situatie op andere plaatsen in de optocht.

4. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Carnavalsvereniging de Grensülle Vols kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeacht de aard en/of oorzaak.

5. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de schade welke aan derden, door hemzelf of door de groep waartoe hij behoort, wordt toegebracht.

6. De optochtcommissie kan te allen tijde (geluidsoverlast, overmatig drankgebruik, wildplassen e.d.) overgaan tot uitsluiting voor en tijdens de optocht, ook zonder opgaaf van reden. Aanstootgevende, beledigende en onesthetische teksten en voorstellingen welke in strijd zijn met de goede orde en zeden zijn verboden. Er zal streng gehandhaafd worden!

7. Het is verboden om overmatig alcoholische dranken mee te voeren in de optocht en ook het overmatig gebruik van alcoholische dranken voor en tijdens de optocht zal niet getolereerd worden. De optochtcommissie zal vóór de optocht een controle uitoefenen op het alcoholgebruik. Dit wil zeggen dat de optochtcommissie te allen tijde toegang heeft tot de carnavalswagens. Overtreding van het alcoholmisbruik zal uitsluiting van deelneming aan de optocht betekenen en er zal geen subsidie worden uitgekeerd. De politie zal tevens worden ingelicht en zal indien nodig verbaliserend optreden.

8. Er wordt verzocht om uitsluitend carnavalsmuziek cq. bij het gekozen thema/motto passende muziek ten gehore te brengen en dit in op een gepast geluidsniveau te doen.
Tijdens het opstellen van de optocht wordt het geluidsniveau gecontroleerd en ook tijdens de optocht worden geluidsmetingen uitgevoerd. Het maximale geluidsniveau is 85 dB. Tijdens het opstellen van de optocht mag het geluidsniveau niet hoger zijn dan 70 dB.

9. Bij verwijdering van de optocht zal er geen subsidie worden uitbetaald en is men bij voorbaat uitgesloten van deelname in het volgende jaar.

10. Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, milieuverontreinigende- en/of onvriendelijke materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en deelnemers tot gevolg kunnen hebben. Constatering hiervan, door de optochtcommissie, zal verwijdering tot gevolg hebben. De eventuele schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald.

11. Deelnemende voertuigen moeten voldoen aan de eisen van het ‘wegenverkeersreglement’ (APK gekeurd).

12. Alle motorvoertuigen welke deelnemen, dienen verzekerd te zijn ingevolge de ‘wet aansprakelijkheid motorvoertuigen’.

13. De maximale hoogte van de carnavalswagens is 4,10 meter.

14. Reclamewagens en/of groepen zijn van deelname uitgesloten.
Individuele sponsoring van wagens en/of groepen is toegestaan: de naam van de sponsor dient hierbij op de voor- en/of achterkant van de wagen of groep te worden aangebracht via een bord met de maximale afmeting van 100 x 200 cm, niet hoger dan ooghoogte.
Overtreding heeft tot gevolg dat er geen subsidie zal worden uitgekeerd.

15. Het is ten strengste verboden om lucifers, aanstekers e.d. uit te geven/gooien. Dit i.v.m. de vele jeugdigen langs de optochtroute.
Bij het uitgooien en uitdelen van snoepgoed e.d. dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Wagens die snoep e.d. uitgooien dienen begeleid te worden door twee personen die langs de wagen lopen om het publiek op afstand te houden.

16. Gebruik van alcohol door chauffeurs, zowel voor als tijdens de optocht, is verboden. Overtreding heeft onmiddellijke verwijdering uit de optocht met uitsluiting van subsidie tot gevolg.

17. De groepen en/of wagens alsmede hun gemachtigde moeten zich geheel kompleet voor het begin van de optocht melden bij de optochtcommissie. Adres: Prins Bernhardstraat – hoek Ir. Melottestraat. Te volgen route t.b.v. opstellen van de optocht: Maastrichterlaan, Prins Bernhardstraat, Prins Bernhardplein, Sneeuwberglaan, Beemderlaan.

18. Voor een goed verloop van het reguliere verkeer na de optocht, dienen de deelnemende carnavalswagens op last van de politie aan het einde van de optocht het optochtparcours meteen te verlaten via de Beemderlaan om vervolgens via de Sneeuwberglaan en de Prins Bernhardstraat naar hun eindbestemming te rijden.

19. Het zich niet melden bij de optochtcommissie geeft uitsluiting van subsidie.

20. De optocht vroegtijdig verlaten leidt eveneens tot uitsluiting van subsidie.

21. Jurering geschiedt voor, tijdens en na de optocht.

22. Er zal een bescheiden (kleine) subsidie worden toegekend in de categorieën:
1. Wagen en groep;
2. Groep;
3. Einzelgänger.
Bovendien zal een 1ste, 2de en 3de prijs worden toegekend in deze categorieën.

23. Het uitkeren van de subsidie zal uitsluitend contant geschieden na de optocht tussen 18.00 en 19.00 uur in de vergaderruimte van Grand Café ZeRa, Willem Alexanderplein 1 te Vaals. De prijzen worden om 19.15 uur bekend gemaakt in zaal d’r Obelisk eveneens Prins Willem Alexanderplein 1 te Vaals

24. De starttijd van de grote optocht is gepland om 14.00 uur.

25. Iedere deelnemer dient zich ruim een half uur voor vertrek (liefst eerder) ter plaatse van het toegewezen deelnemersnummer te bevinden.

26. Voor het toegewezen deelnemersnummer alsmede de route raadplege men tijdig de plaatselijke publiciteitsmedia.

Vaals, januari 2020