Beej oos Marie

Doa in die flet, woa oos Marie deet hoeze,doa nemt der wink disj vies der oam.
Doa haant de vrauwluuj buulle bloeze,doa fleut der wink disj in der boam.

Refrein:
Beej os Marie op-en jalerie,doa wengt d’r wink disj wieer jen prie.
Doa kries-doe jlatte, platte oere,va durresj jen rielle tse koekeloere.
Beej os Marie op ellef hoer,doa hengt et kappes langs jen moer.

Op ellef hoer, doa waase de tomate,doa oëllt der hoonk op der betong.
Doa kiekt der Willie et Beate,va ovve hoer in der balkong.
Wea koekkeloert doa ovve deursj die rielle, beej oos Marie op ellef hoer ?
Wea sjpuit doa werrem deursj die sjtielle,en wea ruft doa at wier “auwie”?

1978: Tekst & muziek: J.Hermans